Algemene voorwaarden

Bridge Marketing

Bridge Marketing is onderdeel van MediaBridgeNL VOF. De naam ‘Bridge Marketing’ kan in deze Algemene Voorwaarden worden vervangen door ‘MediaBridgeNL VOF’.

Socrateslaan 23
3522 ED Utrecht
KVK: 823200098
Opgesteld op: 15-03-2022

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Bridge Marketing. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door Bridge Marketing, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door het aangaan van een de afname van de online marketing diensten en producten van Bridge Marketing zoals Web Design, Copywriting, Online Marketing, Concept Development en overige, verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Bridge Marketing behoudt het recht om ten alle tijden de algemene voorwaarden aan te passen, zonder daarvan de klant op de hoogte te hoeven stellen.

1. Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Bridge Marketing een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten,
 2. Bridge Marketing: Bridge Marketing Is onderdeel van de VOF MediaBridgeNL onder het KVK nummer 82320098, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden is de opdrachtgever.

2. Toepasselijkheid

 1. Door ondertekening van een overeenkomst met Bridge Marketing verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Bridge Marketing en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
 2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Bridge Marketing opgenomen wordt.

3. Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgave door Bridge Marketing zijn geheel vrijblijvend.
 2. Het ondertekenen van een door Bridge Marketing uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met Bridge Marketing.
 3. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door Bridge Marketing blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Bridge Marketing. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Bridge Marketing zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bridge Marketing niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Bridge Marketing zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bridge Marketing het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bridge Marketing aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bridge Marketing worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bridge Marketing zijn verstrekt, heeft Bridge Marketing het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Bridge Marketing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Bridge Marketing is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Bridge Marketing kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Bridge Marketing de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door Bridge Marketing of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Bridge Marketing voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Duur en beëindiging

 1. Het ontwikkelen van een nieuwe online marketing analyse door Bridge Marketing voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor het product.

2.Bridge Marketing heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten die door Bridge Marketing onderhouden worden.

3. Bridge Marketing heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Bridge Marketing gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

4. Bridge Marketing heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.

6. Levering en levertijd

 1. Bridge Marketing gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten.
 2. Mocht Bridge Marketing onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Bridge Marketing alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Bridge Marketing een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
 3. Door Bridge Marketing gemaakte producten worden op een nader te specificeren wijze (papier en/of PDF bestand via email) aan de opdrachtgever verstrekt.

7. Overmacht

 1. Bridge Marketing aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Bridge Marketing als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Bridge Marketing alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Bridge Marketing geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Bridge Marketing tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8. Prijzen

 1. Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 2. Wijzigingen in de tarieven worden door Bridge Marketing minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

9. Betaling

 1. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Bridge Marketing is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 10 werkdagen na het verzenden van de factuur door Bridge Marketing het verschuldigde bedrag te voldoen.
 2. In genoemde gevallen behoudt Bridge Marketing zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 14 dagen na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande bedrag en € 50,- aanmaningskosten verschuldigd aan Bridge Marketing.
 4. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Bridge Marketing een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 9.4 onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 5. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Bridge Marketing hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
 6. Indien Bridge Marketing abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Bridge Marketing het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Bridge Marketing heeft voldaan.

10. Copyright

 1. Het eigendom van door Bridge Marketing verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij Bridge Marketing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Bridge Marketing hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Bridge Marketing gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen. Dit bedrag zal met 10% verhoogd worden voor elke maand dat de inbreuk voortduurt, ingaande vanaf het moment dat de persoon en/of de instelling die de inbreuk gepleegd heeft, schriftelijk op de hoogte is gesteld door Bridge Marketing.
 2. Bridge Marketing behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 3. Al het door Bridge Marketing vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bridge Marketing niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.
 4. Het bovenstaande is niet alleen van toepassing op door Bridge Marketing openbaar gemaakte teksten, beeldmateriaal en/of ander materiaal, maar tevens op niet openbaar gemaakt materiaal, waarvan Bridge Marketing kan aantonen de rechtmatige eigenaar te zijn.

11. Aansprakelijkheid

 1. Voor zover Bridge Marketing bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Bridge Marketing weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Bridge Marketing op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Bridge Marketing of het ervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Bridge Marketing.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Bridge Marketing slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Bridge Marketing voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Bridge Marketing voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Bridge Marketing.
 4. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Bridge Marketing kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 5. Bridge Marketing is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 6. De opdrachtgever dient Bridge Marketing terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Bridge Marketing geleden schade.
 7. Bridge Marketing is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden.
 8. Bridge Marketing is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.

12. Buitengebruikstelling

 1. Bridge Marketing heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Bridge Marketing niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Bridge Marketing zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Bridge Marketing kan worden verlangd.
 2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 3. Tot indienstelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Bridge Marketing gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

13. Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Bridge Marketing noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

14. Reclame

 1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Bridge Marketing, waarna Bridge Marketing deze gebreken in overleg met opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Bridge Marketing binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.
 2. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

15. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

 1. Bridge Marketing behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

16. Overig

 1. Bridge Marketing zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Bridge Marketing.
 2. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Bridge Marketing zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 3. Bridge Marketing is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Bridge Marketing behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van Bridge Marketing te plaatsen op een opgeleverde website, tenzij anders overeengekomen.

17. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Bridge Marketing en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Almelo aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door Bridge Marketing met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Bridge Marketing beslissend.

18. Eigendomsrecht

Het eigendomsrecht van alle door Bridge Marketing geproduceerde producten, diensten, adviezen en campagnes blijft in bezit van Bridge Marketing totdat de klant/afnemer de betalingsverplichting heeft voldaan. Hieronder valt tevens beeldmateriaal, geschreven teksten en overig reclamemateriaal. Hiervoor beroept Bridge Marketing zich op Artikel 1 Auteursrecht: Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Bridge Marketing logo Monochrome on Transparent
Building your brand on what makes you stand out.
Google reviews 4.8 / 5
(+31)620148356
info@bridge-marketing.nl
Volg ons op
© 2024 Bridge Marketing. All rights reserved.

Waar kunnen we je mee helpen?Plan een strategiegesprek
Waar kunnen we
je bij helpen

Wil je meer informatie ontvangen over onze diensten, heb je een vraag of opmerking over onze content, of lijkt het je gewoon ontzettend gezellig om met ons in contact te komen? Vul dan het onderstaande formulier in
Ik geef Bridge Marketing toestemming om mijn gegevens te verwerken*